[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند
تاریخ : 1393/02/14

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند

چاپی : G-390-13632.pdf G-390-13632.pdf تاریخ سند : 1392/09/12 شماره چاپ : 837

پیوست ها

1393/05/26 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-390-13632-2.pdf G-390-13632-2.pdf
1393/03/27 مخصوص صحن علنی پیوست : G-390-13632-1.pdf G-390-13632-1.pdf