‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه ماده (45) و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1393/02/27

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه ماده (45) و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-398.pdf C1-398.pdf تاریخ سند : 1393/02/28 شماره چاپ : 1026

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 852