[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه
تاریخ : 1393/03/18

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه

چاپی : G-449-13712.pdf G-449-13712.pdf تاریخ سند : 1393/02/31 شماره چاپ : 1021