[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
تاریخ : 1393/03/21

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

چاپی : C1-425.pdf C1-425.pdf تاریخ سند : 1393/03/24 شماره چاپ : 1063

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 913