[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند
تاریخ : 1393/04/02

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند

چاپی : P-390.pdf P-390.pdf تاریخ سند : 1393/04/02 شماره چاپ : 1078

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1004، 837

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/04/02

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813329 محمد رجایی باغ سیائی محمد رجایی باغ سیائی خراسان رضوی (گناباد) نهم