[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان
تاریخ : 1393/02/02

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان

چاپی : C1-278.pdf C1-278.pdf تاریخ سند : 1393/04/02 شماره چاپ : 1008

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 552