‹ وضعیت قبلی [18]

19 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/12/12

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : L-137-82390.pdf L-137-82390.pdf تاریخ سند : 1392/12/12