‹ وضعیت قبلی [14]

15 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1393/03/05

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : L-31-14499.pdf L-31-14499.pdf تاریخ سند : 1393/03/05