‹ وضعیت قبلی [9]

10 › ابلاغ به دولت ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1393/01/23

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : L-173-1823.pdf L-173-1823.pdf تاریخ سند : 1393/01/23