‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/01/17

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : L-435-349.pdf L-435-349.pdf تاریخ سند : 1393/01/17