[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1393/01/17

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : M-31-346.pdf M-31-346.pdf تاریخ سند : 1393/01/17

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/01/17 شماره نامه : 31/346