[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1393/02/21

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : M-31-9971.pdf M-31-9971.pdf تاریخ سند : 1393/02/21

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/02/21 شماره نامه : 31/9971