[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1392/11/15

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : M-31-75436.pdf M-31-75436.pdf تاریخ سند : 1392/11/15

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/11/15 شماره نامه : 31/75436