[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/10/07

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : M-137-65142.pdf M-137-65142.pdf تاریخ سند : 1392/10/07

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/10/07 شماره نامه : 137/65142