[18] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [16]

17 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/12/03

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : M-137-79502.pdf M-137-79502.pdf تاریخ سند : 1392/12/03

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/12/03 شماره نامه : 137/79502