[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1393/04/03

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : M-288-21705.pdf M-288-21705.pdf تاریخ سند : 1393/04/03

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/04/03 شماره نامه : 288/21705