[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
تاریخ : 1392/10/04

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

چاپی : M-324-64696.pdf M-324-64696.pdf تاریخ سند : 1392/10/04

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/10/04 شماره نامه : 324/64696