[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه جز (1-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور
تاریخ : 1392/10/07

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه جز (1-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور

چاپی : M-371-65136.pdf M-371-65136.pdf تاریخ سند : 1392/10/07

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/10/07 شماره نامه : 371/65136