[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/12/25

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : M-435-85959.pdf M-435-85959.pdf تاریخ سند : 1392/12/25

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/12/25 شماره نامه : 435/85959