[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن)
تاریخ : 1393/01/27

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن)

چاپی : N-31-213.pdf N-31-213.pdf تاریخ سند : 1393/01/27