[15] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [13]

14 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن)
تاریخ : 1393/02/31

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن)

چاپی : N-31-720.pdf N-31-720.pdf تاریخ سند : 1393/02/31