[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن)
تاریخ : 1392/11/21

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن)

چاپی : N-31-53072.pdf N-31-53072.pdf تاریخ سند : 1392/11/21