[19] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [17]

18 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/12/10

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : N-137-53303.pdf N-137-53303.pdf تاریخ سند : 1392/12/10