[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
تاریخ : 1392/10/09

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

چاپی : N-324-52708.pdf N-324-52708.pdf تاریخ سند : 1392/10/09