‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
تاریخ : 1392/10/25

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

چاپی : N-324-52825.pdf N-324-52825.pdf تاریخ سند : 1392/10/25