[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح استفساریه جز (1-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور
تاریخ : 1392/10/18

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح استفساریه جز (1-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور

چاپی : N-371-52763.pdf N-371-52763.pdf تاریخ سند : 1392/10/18