[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/12/26

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : N-435-53491.pdf N-435-53491.pdf تاریخ سند : 1392/12/26