[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/04/15 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/04/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن

چاپی : I-474.pdf I-474.pdf دست‌نویس : ID-474.pdf ID-474.pdf تاریخ سند : 1393/04/21 شماره چاپ : 1094

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/04/15 به تصویب نرسید.