[15] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [13]

14 › مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/01/26

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 125-3164.pdf 125-3164.pdf تاریخ سند : 1393/01/26

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/01/26 شماره نامه : 125/3164