[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/12/24

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : 173-797180101.pdf 173-797180101.pdf تاریخ سند : 1392/12/24

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/12/24 شماره نامه : 79718/0101