[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381
توضیحات : دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/4/22 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/04/22

نسخه چاپی

عنوان : طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381

چاپی : I-477.pdf I-477.pdf دست‌نویس : ID-477.pdf ID-477.pdf تاریخ سند : 1393/05/01 شماره چاپ : 1105

توضیحات : دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/4/22 به تصویب نرسید.