[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1393/04/24

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-311.pdf C1-311.pdf تاریخ سند : 1393/04/29 شماره چاپ : 1111

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 592