‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری دندانپزشکی به بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ : 1393/03/04

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری دندانپزشکی به بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چاپی : C1-307.pdf C1-307.pdf تاریخ سند : 1393/05/01 شماره چاپ : 1116

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 587