‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/04/29

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-257.pdf C1-257.pdf تاریخ سند : 1393/05/11 شماره چاپ : 1132

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 507