[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381
تاریخ : 1393/05/15

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381

چاپی : G-477-13825.pdf G-477-13825.pdf تاریخ سند : 1393/05/01 شماره چاپ : 1105

پیوست ها

1393/05/15 اصلاحی پیوست : G-477-13825E.pdf G-477-13825E.pdf
1394/02/29 مخصوص صحن علنی پیوست :