1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 و الحاق تبصره یک مکرر
تاریخ : 1393/05/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 و الحاق تبصره یک مکرر

چاپی : I-483.pdf I-483.pdf دست‌نویس : ID-483.pdf ID-483.pdf تاریخ سند : 1393/05/22 شماره چاپ : 1124