[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/05/21

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-418.pdf C1-418.pdf تاریخ سند : 1393/05/26 شماره چاپ : 1143

سابقه ها

شماره(های) چاپ :

گزارش(ها)

جزئیات رکورد ۱

پیشنهاد : تاریخ : 1393/05/21

: تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس