[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/05/27

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : E-432.pdf E-432.pdf تاریخ سند : 1393/05/29 شماره چاپ : 1152

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 936، 1003، 1002