[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
تاریخ : 1393/06/03

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

چاپی : C1-502.pdf C1-502.pdf تاریخ سند : 1393/06/03 شماره چاپ : 1169

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1164، 1168