[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن
تاریخ : 1393/06/01

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن

چاپی : C1-474.pdf C1-474.pdf تاریخ سند : 1393/06/11 شماره چاپ : 1175

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1094