[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تأمین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایرانk
تاریخ : 1393/06/29

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تأمین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایرانk

چاپی : G-466-13883.pdf G-466-13883.pdf تاریخ سند : 1393/04/16 شماره چاپ : 1067