[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (اصلاحی)
تاریخ : 1393/07/01

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (اصلاحی)

چاپی : G-499-13896E.pdf G-499-13896E.pdf تاریخ سند : 1393/06/05 شماره چاپ : 1157