[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
تاریخ : 1393/06/30

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

چاپی : C1-43.pdf C1-43.pdf تاریخ سند : 1393/07/07 شماره چاپ : 1194

پیوست ها

1393/07/15 اصلاحیه پیوست : C1-43E.pdf C1-43E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1193، 47