[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو
تاریخ : 1393/07/08

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو

چاپی : G-479-13909.pdf G-479-13909.pdf تاریخ سند : 1393/05/26 شماره چاپ : 1120

پیوست ها

1393/07/08 اصلاحی پیوست : G-479-13909E.pdf G-479-13909E.pdf