[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح پرداخت حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1393/07/16 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/07/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح پرداخت حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت

چاپی : I-515.pdf I-515.pdf دست‌نویس : ID-515.pdf ID-515.pdf تاریخ سند : 1393/07/28 شماره چاپ : 1216

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1393/07/16 به تصویب نرسید.