[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
تاریخ : 1393/07/15

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای

تاریخ سند : 1393/06/05 شماره چاپ : 1146

پیوست ها

1395/04/14-13940-4 پیوست : 13940-4.pdf 13940-4.pdf
1394/12/15- 13940-2 پیوست : 13940-2.pdf 13940-2.pdf
1393/12/19 ویرایش دوم (اصلاحی) پیوست : G-493-13940V2.pdf G-493-13940V2.pdf
1393/12/19 ویرایش دوم پیوست : G-493-13940E.pdf G-493-13940E.pdf