[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت
تاریخ : 1393/07/28

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت

چاپی : C1-517.pdf C1-517.pdf تاریخ سند : 1393/07/28 شماره چاپ : 1228

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1225، 1227