1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی
تاریخ : 1393/08/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی

چاپی : I-523.pdf I-523.pdf دست‌نویس : ID-523.pdf ID-523.pdf تاریخ سند : 1393/08/21 شماره چاپ : 1248