[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392
تاریخ : 1393/07/16

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392

چاپی : C1-485.pdf C1-485.pdf تاریخ سند : 1393/08/03 شماره چاپ : 1229

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1126