[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه
تاریخ : 1393/08/17

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه

چاپی : C1-449.pdf C1-449.pdf تاریخ سند : 1393/08/17 شماره چاپ : 1259

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1021